Przyroda w Krakowie

Kraków liczy około czterdziestu parków, których powierzchnia w sumie wynosi ok. 318,5 ha (stan na 2002 rok) co stanowi zaledwie 1% całkowitej powierzchni miasta.

W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody, zajmujących w sumie 48,6 ha (0,15% powierzchni miasta). Na obszarze Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich oraz ich otuliny. Ponadto ostoja przyrodnicza Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest składnikiem programu CORINE biotopes ze względu na występującą na jej terenie faunę, florę, geomorfologię i krajobraz.

Zachodnia część Krakowa to tzw. Obszar Krakowski i podlega polskiej sieci ekologicznej, a część obszaru miasta usytuowana jest w zasięgu korytarza ekologicznego rzeki Wisły. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie. W południowej części stoków wzgórz wapiennych oferują one warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − 4 =